لیست تعرفه تبلیغات

تعرفه سفارش تبلیغ


ردیف نام بسته تعداد بازدید مبلغ قابل پرداخت
1 10K 10.000 بازدید 30,000 تومان
2 20K 20.000 بازدید 60,000 تومان
3 30K 30.000 بازدید 90,000 تومان
4 40K 40.000 بازدید 120,000 تومان
5 50K 50.000 بازدید 100,000 تومان
6 60K 60.000 بازدید 120,000 تومان
7 70K 70.000 بازدید 140,000 تومان
8 80K 80.000 بازدید 160,000 تومان
9 90K 90.000 بازدید 180,000 تومان
برای سفارش با id تلگرامی tot_ad@ یا شماره تلفن 09162549581 تماس بگیرید
10 100K 100.000 بازدید 220,000 تومان
11 300K 300.000 بازدید 700,000 تومان
12 500K 500.000 بازدید 1,100,000 تومان
13 1M 1.000.000 بازدید 2,000,000 تومان
14 1.5M 1.500.000 بازدید 3,000,000 تومان
15 2M 2,000,000 بازدید 4,000,000 تومان


تعرفه پذیرش تبلیغ


ردیف نام بسته تعداد بازدید مبلغ قابل پرداخت
1 10K 10.000 بازدید 10,000 تومان
2 20K 20.000 بازدید 20,000 تومان
3 30K 30.000 بازدید 30,000 تومان
4 40K 40.000 بازدید 40,000 تومان
5 50K 50.000 بازدید 50,000 تومان